Regulamin Platformy

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług subskrypcyjnych świadczonych przez STOWARZYSZENIE ENERGETYKI OBYWATELSKIEJ ZIEMI ŚWIDNICKIEJ z siedzibą przy ul Marii Skłodowskiej-Curie 7 posiadającą numer NIP: 8842819130 oraz numer REGON: 525192059

1.2 Kontakty z firmą:
Adres siedziby: STOWARZYSZENIE ENERGETYKI OBYWATELSKIEJ ZIEMI ŚWIDNICKIEJ  ul Marii Skłodowskiej-Curie 7 58-100 Świdnica
Numer telefonu: 575 004 280
Adres e-mail: biuro@klaster.swidnica.pl

2. Opis Usługi

2.1 STOWARZYSZENIE ENERGETYKI OBYWATELSKIEJ ZIEMI ŚWIDNICKIEJ  świadczy usługi subskrypcyjne na platformie internetowej, umożliwiając subskrybentom korzystanie z treści  premium na portalu klaster.swidnica.pl, oraz pełne członkostwo w klastrze, które opisane jest w REGULAMINIE klastra.

3. Moduł Zakupowy

3.1 Platforma internetowa klaster.swidnica.pl posiada działający moduł zakupowy, umożliwiający subskrypcję usług oraz dokonywanie płatności za pośrednictwem bramki płatności PayU.

4. Informacje o Firmie

4.1 Klaster Świdnica energia Odnawialna reprezentowany jest przez STOWARZYSZENIE ENERGETYKI OBYWATELSKIEJ ZIEMI ŚWIDNICKIEJ z siedzibą przy ul Marii Skłodowskiej-Curie 7 posiadającą numer NIP: 8842819130 oraz numer REGON: 525192059

5. Zapoznanie się z Regulaminem Zakupu

5.1 Przed dokonaniem subskrypcji, subskrybent ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem, który jest dostępny na stronie internetowej [Nazwa Strony].

6. Czas Realizacji Zamówienia

6.1 Subskrypcja zostaje aktywowana natychmiastowo po zatwierdzeniu płatności za pośrednictwem bramki PayU.

7. Zasady Zwrotów

7.1 Zgodnie z postanowieniami regulaminu, STOWARZYSZENIE ENERGETYKI OBYWATELSKIEJ ZIEMI ŚWIDNICKIEJ  nie przewiduje możliwości zwrotu środków za niewykorzystany okres subskrypcji.

7.2 Subskrybent zgadza się na fakt, iż opłaty za subskrypcję nie podlegają zwrotowi, nawet w przypadku zaniechania korzystania z usług przed zakończeniem okresu subskrypcji.

8. Zasady Rozpatrywania Reklamacji

8.1 W przypadku reklamacji, subskrybent może skontaktować się z STOWARZYSZENIE ENERGETYKI OBYWATELSKIEJ ZIEMI ŚWIDNICKIEJ  za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 1.2.

8.2 Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Ochrona Danych Osobowych

9.1 Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

9.2 STOWARZYSZENIE ENERGETYKI OBYWATELSKIEJ ZIEMI ŚWIDNICKIEJ   gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych i ich poufność.

10. Postanowienia Końcowe

10.1 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej klaster.swidnica.pl

10.2 STOWARZYSZENIE ENERGETYKI OBYWATELSKIEJ ZIEMI ŚWIDNICKIEJ  zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej klaster.swidnica.pl

10.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

10.4 Wszelkie spory wynikłe z umowy subskrypcji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby STOWARZYSZENIE ENERGETYKI OBYWATELSKIEJ ZIEMI ŚWIDNICKIEJ.

 

Zatwierdzono dnia 20.01.2024r.

Scroll to Top