REGULAMIN KLASTRA ŚWIDNICKA ENERGIA ODNAWIALNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klaster Świdnicka Energia Odnawialna został powołany na podstawie zawartej dnia 24 czerwca 2021 r. Umowy o ustanowieniu Klastra Świdnicka Energia Odnawialna Idalej jako: Umowa). Sygnatariuszy Umowy określa się dalej łącznie Członkami Założycielami, Sygnatariuszy Umowy oraz inne podmioty przystępujące w późniejszym terminie do Klastra określa się dalej łącznie „Członkami Klastra” lub „Członkami”.
 2. Niniejszy Regulamin Klastra, zwany dalej Regulaminem, reguluje zasady współpracy Członków Klastra.
 3. Celem strategicznym Klastra jest budowa samowystarczalnego energetycznie obszaru i gospodarki efektywnie korzystającej z wysokosprawnych źródeł wytwórczych pracujących w oparciu o lokalne zasoby odnawialnych źródeł energii, a także ograniczenie emisji gazów.

STRUKTURA KLASTRA

 1. Decyzje w ramach działania Klastra podejmowane są przez jego odpowiednie struktury.
 2. W ramach Klastra Członkowie powołują następujące struktury:
  1. Rada Członków Klastra;
  2. Lider Klastra;
  3. Koordynator Klastra.

RADA CZŁONKÓW KLASTRA

 1. Rada Członków Klastra jest organem doradczym Klastra.
 2. Rada Członków Klastra składa się z należycie umocowanych przedstawicieli Członków Klastra. Każdy Członek ma prawo wyznaczenia jednego przedstawiciela do Rady Członków Klastra zgodnie z Deklaracją przystąpienia do Klastra, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.
 3. Członek Klastra może drogą pisemną zmienić swojego przedstawiciela w Radzie Członków
 4. Pracami Rady Członków Klastra kieruje Przewodniczący Rady wybierany spośród członków Rady Członków na okres jednego roku.
 5. Na zaproszenie Koordynatora Klastra członkowie Rady mogą uczestniczyć w pracach Klastra z głosem doradczym w zakresie:
  • tworzenia strategii oraz planowania działań Klastra;
  • inicjowania nowych kierunków działań Klastra;
  • wspomagania Koordynatora w realizacji postanowień Umowy;
  • podejmowania współpracy z innymi podmiotami, których cele i działania są zgodne z celami Klastra;
  • wyboru i odwołania Prezydium, tj. Przewodniczącego Rady Członków Klastra oraz ewentualnie Wiceprzewodniczących Rady Członków Klastra;
  • ustalenia liczebności Prezydium;
  • tworzenia zespołów roboczych, grup zadaniowych oraz innych jednostek organizacyjnych służących realizacji celów I zadań Klastra;
  • opiniowania budżetu, źródeł i sposobu finansowania działalności Klastra, w tym finansowania Klastra i obsługi organizacyjno-administracyjnej.,
  • sporządzania i zatwierdzania rocznych sprawozdań z działalności Rady Członków Klastra.
 6. Rada Członków Klastra podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniach jawnych. Uchwały Rady wymagają zwykłej większości głosów.
  6.1. Wyniki z głosowań uchwały Rady zamieszcza się w protokole, o którym mowa w pkt. 15 poniżej.
 7. Pracom Rady przewodzi Przewodniczący Rady Członków Klastra wybierany na roczną kadencję przez Radę Członków Klastra spośród jej Członków. Kandydaturę Przewodniczącego przedstawia Radzie Członków Klastra do akceptacji Koordynator Klastra.
 8. Do uprawnień Przewodniczącego należy:
  8.1. ustalanie terminów, miejsc i porządku spotkań Rady Członków Klastra;
  8.2. zwoływanie, prowadzenie i przewodniczenie zebraniom Rady Członków Klastra.
 9. Rada Członków Klastra może wyłonić spośród swoich członków do trzech Wiceprzewodniczących Rady, których zadaniem jest wspieranie Przewodniczącego Rady w organizacji bieżącej działalności Rady.
 10. Rada Członków Klastra może powoływać grupy zadaniowe (tematyczne) celem podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw, zgodnych z celami i strategią Klastra zawartymi w planie rozwoju. Wniosek o powołanie zespołu może składać każdy członek Rady Członków Klastra. Wniosek składany jest do Rady Członków Klastra i rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Rady Członków Klastra.
 11. Posiedzenia Rady Członków Klastra odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy we wskazanym miejscu na terenie powiatu świdnickiego lub w innym miejscu ustalonym przez Przewodniczącego Rady.
 12. Posiedzenia Rady Członków Klastra zwołuje z tygodniowym wyprzedzeniem Przewodniczący Rady Członków Klastra samodzielnie, na wniosek Koordynatora Klastra lub jednej czwartej Członków Klastra. Zwołując posiedzenia Rady Członków Klastra należy podać jego datę, godzinę i miejsce oraz proponowany porządek obrad.
 13. W wyjątkowych przypadkach posiedzenie Rady Członków Klastra może się odbyć niezwłocznie bez jego zwoływania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Członków Klastra są na nim obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia.
 14. Obrady Rady Członków Klastra, w tym podejmowanie uchwał, mogą się odbyć z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania). Obradowanie w zdalnym trybie zarządza Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady po konsultacji z Koordynatorem Klastra.
 15. Z posiedzenia Rady Członków Klastra Przewodniczący Rady sporządza protokół obejmujący kluczowe zagadnienia poruszone na posiedzeniu oraz wszystkie uchwały na nim podjęte, ze wskazaniem miejsca i daty posiedzenia, treści podjętych na posiedzeniu uchwał oraz liczby głosów oddanych na każdą z nich z zaznaczeniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Protokół jest przekazywany Radzie Członków Klastra do akceptacji na następnym zebraniu Rady Członków Klastra.
 16. Żadna z decyzji Rady Członków Klastra nie może nakładać lub zobowiązywać do zaciągnięcia przez któregokolwiek z Członków Klastra jakichkolwiek zobowiązań cywilnoprawnych, w szczególności majątkowych lub finansowych, chyba że wszyscy Członkowie, których to zobowiązanie dotyczy, wyrażą na powyższe zgodę.
 17. Wszelkie decyzje, opinie i ustalenia Rady Członków Klastra mogą być uchylone przez Członków Założycieli i odbywa się to podjęciem uchwały poprzez głosowanie większością 3/5 Członków Założycieli Klastra.

LIDER KLASTRA

 1. Liderem Klastra jest Powiat Świdnicki z siedzibą w: ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7, 58-100 Świdnica.
 2. Do głównych kompetencji Lidera Klastra należą:
  • prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej Klastra w celu realizacji jego zadań;
  • koordynacja systemu wymiany informacji i doświadczeń służących nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów biznesowych i naukowych;
  • wspieranie Koordynatora i Członków Klastra w pozyskiwaniu źródeł finansowania dla przedsięwzięć badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych w ramach przedmiotowych zadań statutowych Klastra;
  • promowanie powiązań kooperacyjnych i sieci współpracy;
  • nawiązywanie i utrzymywanie relacji z innymi podmiotami i organizacjami w kraju i za granicą, których cele i zakres działalności pozostaje zbieżny z celami i działalnością Klastra;
  • aktywne reprezentowanie Klastra na zewnątrz.

KOORDYNATOR KLASTRA

 1. Koordynator jest organem decyzyjnym, koordynującym i wykonawczym bieżące prace i strategiczne działania prowadzone w ramach Klastra.
 2. Kadencja Koordynatora Klastra trwa 2 lata.
 3. Członkowie Założyciele Klastra ustalają, że funkcję drugiego Koordynatora Klastra pełnić będzie Stowarzyszenie Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej z siedzibą w: ul. Marii Skłodowskiejcurie 7, 58-100 Świdnica, NIP: 8842819130, REGON: 525192059, KRS: 0001030623.
 4. Przedłużenie kadencji, zmiana lub wybór kolejnego Koordynatora odbywa się podjęciem uchwały poprzez głosowanie większością 3/5 Członków Założycieli Klastra.
 5. Koordynator Klastra powołuje Dyrektora Zarządzającego Klastra, w który w jego imieniu realizuje postanowienia obowiązki Koordynatora Klastra.
 6. Do obecnych i przyszłych kompetencji Koordynatora Klastra należą:
  • pełnienie funkcji zarządczej, czyli roli administratora Klastra z zakresem działalności pokrywającym m.in..
   1. prowadzenie bieżących spraw Klastra i obsługi administracyjnej,
   2. obowiązki prawne wynikające z definicji klastra energii i koordynatora Klastra energii oraz z postanowień umownych,
   3. organizowanie spotkań i prowadzenia mediacji między członkami Klastra,
   4. organizacja i wyznaczanie spotkań roboczych i konsultacyjnych,
   5. zapewnienie obsługi prawnej i podatkowej,
   6. zapewnienie obsługi technicznej i serwisowej instalacji i infrastruktury technicznych,
   7. reprezentowanie Klastra na zewnątrz,
   8. przygotowanie projektu budżetu Klastra,
   9. koordynowanie zawierania umów pomiędzy Członkami Klastra.
  • opracowanie założeń do Strategii Klastra,
  • obrót energią dla klastra, w tym bilansowanie potrzeb energetycznych i możliwości wytwórczych wewnątrz klastra;
  • zapewnienie właściwej koordynacji dostaw paliw i nośników energii od zewnętrznych dostawców;
  • pozyskiwanie lokalnych producentów biopaliw i biosurowców do produkcji energii oraz koordynacja ich dostaw do instalacji wytwórczych;
  • [uchylony];
  • inicjowanie działań związanych ze zwiększaniem efektywności energetycznej;
  • ścisła współpraca z Liderem Klastra;
  • pozyskiwanie inwestorów i kapitału dla przedsięwzięć inwestycyjnych służących wszystkim Członkom Klastra,
  • monitoring i inicjowanie procesów ewaluacji rozwojowych Klastra,
  • [uchylony];
  • inicjowanie zmian związanych z rozwojem klastra w aspektach technicznych i organizacyjnych oraz opracowywanie propozycji rozwoju, i wdrażanie zmian;
  • współpraca z zewnętrznymi jednostkami naukowymi i badawczymi dla zapewnienia innowacyjności technologicznej stosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych;
  • pełnienie funkcji Koordynatora w przypadku wdrażania inwestycji związanych z modernizacjami i rozwojem klastra, w tym kompleksowe przygotowanie oraz koordynowanie realizacji i nadzór w odniesieniu do realizowanych wewnątrz Klastra projektów inwestycyjnych;
  • poszukiwanie i organizacja finansowania projektów inwestycyjnych;
  • moderowanie dyskusji w odniesieniu do kierunków dalszego funkcjonowania Klastra (rozwoju)
  • przygotowywanie dla Rady Członków Klastra materiałów o projektach związanych z działalnością statutową Klastra, ich zakresie, źródłach finansowania i okresie realizacji.
  • opracowywanie i realizacja projektów szkoleniowych i doradczych dla Członków Klastra;
  • prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej Klastra w celu realizacji jego zadań;
  • utworzenie systemu wymiany informacji i doświadczeń służących nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów biznesowych i naukowych;
  • pozyskiwanie źródeł finansowania dla przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, doradczych, marketingowych i inwestycyjnych Klastra oraz jego Członków;
  • promocja powiązań kooperacyjnych i sieci współpracy;
  • współpraca z innymi podmiotami i organizacjami w kraju i za granicą, których cele i zakres działalności pozostaje zbieżny z celami i działalnością Klastra;
  • monitoring i inicjowanie procesów ewaluacji rozwojowych Klastra;
  • reprezentowanie Klastra Energii na zewnątrz;
  • realizacja prac zleconych przez Rady Klastra na podstawie podjętych uchwał;
  • organizacja i prowadzenie Biura Klastra odpowiedzialnego za administracyjną obsługę Klastra.
 1. W ramach niniejszej Umowy Koordynator nie jest umocowany do podejmowania czynności prawnych w imieniu któregokolwiek z Członków, poza czynnościami, do których został wyraźnie umocowany na mocy niniejszej Umowy, odrębnej umowy lub pełnomocnictwa udzielonego przez Członków, a także Regulaminu Klastra od chwili jego wprowadzenia przez Koordynatora Klastra.
 2. Koordynator zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim Członkom Klastra równego dostępu do infrastruktury, usług, szkoleń, materiałów i wyposażenia nabytego w ramach projektów objętych dofinansowaniem na rozwój Klastra, z uwzględnieniem zasad programów, z których finansowanie będzie pozyskane. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych składników infrastruktury i usług określone zostanie w odpowiednich umowach i regulaminach.

BIURO KLASTRA

 1. Administracyjną obsługę Biura Klastra prowadzi Koordynator Klastra zgodnie z postanowieniami Umowy i Regulaminu.
 2. Biuro Klastra funkcjonuje w strukturach Koordynatora.
  • siedzibą Biura jest siedziba Klastra.
  • Koordynator jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Biura.
 3. Do zadań Biura Klastra należy między innymi:
  3.1 przygotowanie i wysłanie zaproszeń na obrady Rady Klastra i Zespołów Roboczych.
  3.2 współpraca z Koordynatorem i Przewodniczącym Rady Członków Klastra, a w razie jego nieobecności z Wiceprzewodniczącym Rady Członków Klastra.
  3.3 zapewnienie miejsca do odbycia spotkań,
  3.4 zapewnienie obsługi obrad Rady Członków Klastra, w tym ich protokołowania,
  3.5 archiwizacja dokumentów Rady Członków Klastra,
  3.6 zapewnienie dostępu do dokumentów Rady Członków Klastra jej Członkom oraz Koordynatorowi w siedzibie Biura,
  3.7 prowadzenie strony internetowej,
  3.8 komunikacja w mediach społecznościowych,
  3.9 bezpośrednia komunikacja mailowa i papierowa z Uczestnikami i Partnerami,
  3.10 bezpośrednia komunikacja mailowa i papierowa z podmiotami i osobami zewnętrznymi współpracującymi z Klastrem i jego Organami.
 4. Koszty funkcjonowania Biura są pokrywane ze składek administracyjnych Członków Klastra.

CZŁONKOWIE KLASTRA

 1. Do zadań strategicznych Członków Klastra, , należeć będą w szczególności:
  1.1 realizacja projektów OZE w oparciu o trójstopniowy model inwestycji:
  a. etap początkowy/inicjalny — obejmujący identyfikację potrzeb i możliwości oraz inicjację współpracy z interesariuszami;
  b. organizacji inwestycji — w której przygotowuje się projekt do realizacji;
  c. utrzymania i/lub dalszego rozwoju bądź zakończenia projektu
  1.2 projektowanie i realizowanie efektywnych rozwiązań służących budowie ekosystemu energetyki rozproszonej na terenie gmin wchodzących w skład Klastra;
  1.3 stworzenie korzystnych warunków dla realizacji inwestycji dedykowanych realizacji celów zawartych w niniejszej Umowie;
  1.4 realizacja programów inwestycyjnych finansowanych ze środków publicznych i prywatnych, w tym również w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;
  1.5 inicjowanie, wspieranie, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i przemysłowych w obszarze gospodarki niskoemisyjnej, odnawialnych źródeł energii i technologii zrównoważonego rozwoju.
 2. Członkowie Klastra uczestniczą w sieci współpracy i wymiany informacji w ramach aktywności Klastra.
 3. Członkowie Klastra dokładają wszelkich starań w zakresie współpracy na rzecz realizacji celów Klastra, z korzyścią dla swoich organizacji.
 4. Każdy z Członków Klastra odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadań powierzonych mu do realizacji zgodnie z harmonogramem zadań Klastra na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 5. Rezygnacja z udziału w Klastrze nie skutkuje wypowiedzeniem umów zawartych przez Członka w ramach i w związku z działalnością Klastra ani umów zawartych przez pozostałych Członków Klastra.
 6. Członkowie Klastra nadają kierunki działania w ramach porozumienia oraz tworzą zespoły robocze, grupy zadaniowe i inne jednostki organizacyjne w ramach struktur Klastra, które służą realizacji jego celów.
 7. Członkowie Klastra zobowiązują się do wykonywania czynności koniecznych dla realizacji Umowy, obejmujących w szczególności udział w spotkaniach roboczych i konsultacyjnych, za których wyznaczanie i organizację będzie odpowiedzialny Koordynator Klastra.
 8. Członkami Klastra są Członkowie Założyciele Klastra oraz podmioty przyjęte do Klastra zgodnie z zasadami określonymi w §6 Umowy.
 9. Do Klastra zapraszane będą podmioty, których działalność może, dzięki posiadanym przez nie kompetencjom, potencjałowi lub doświadczeniu, przyczynić się do osiągnięcia stawianych przez Klaster celów.
 10. Zmiany w składzie Klastra mogą następować na podstawie:
  a. przyjęcia do Klastra zgodnie z Umową i Regulaminem, po złożeniu przez Członka Deklaracji przystąpienia do Klastra,|
  b. Deklaracji wystąpienia Członka z Klastra na jego wniosek,
  c. decyzji Członków Założycieli Klastra o wykluczeniu Członka z Klastra
 11. Przystąpienie do Klastra nowego uczestnika wymaga zgody Koordynatora. Przystąpienie odbywa się poprzez przekazanie Koordynatorowi Klastra Deklaracji przystąpienia, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy. Decyzja o przyjęciu nowego Członka zapada nie wcześniej niż 2 tygodnie od daty otrzymania przez Koordynatora Klastra Deklaracji przystąpienia i nie później niż 1 miesiąc.
 12. Każdy z Członków ma prawo wystąpić z Klastra, wypowiadając członkostwo na piśmie.
 13. Członek może zostać wykluczony z Klastra decyzją Członków Założycieli Klastra, podjętą na wniosek jednego z Członków i/lub Koordynatora, pod warunkiem, że został on pisemnie poinformowany przez Koordynatora Klastra, że jego dalsze funkcjonowanie w Klastrze jest niemożliwe lub niepożądane oraz umożliwiono mu ustosunkowanie się do decyzji w terminie nie krótszym niż 14 dni. Decyzja o wykluczeniu z Klastra zapada większością 3/5 głosów Członków Założycieli Klastra.
 14. Przyczyną wykluczenia Członka Klastra może być sytuacja, w której dalsze uczestnictwo danego Członka jest niezasadne z punktu widzenia pozostałych Stron lub zagraża realizacji niniejszej Umowy, a w szczególności:
  14.1 działanie lub zaniechanie danego Członka Klastra stanowi lub powoduje istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy, a wezwanie Koordynatora do zaniechania naruszenia lub usunięcia skutków naruszenia pozostało bezskuteczne;
  14.2 Członek Klastra wykonuje zobowiązania nałożone na niego niniejszą Umową z opóźnieniem, a opóźnienie to powoduje istotne zagrożenie dla realizacji celu niniejszej Umowy;
  14.3 złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub o wszczęcie postępowania naprawczego wobec danego Członka Klastra, podjęcie uchwały lub wydanie postanowienia o likwidacji lub rozwiązaniu danego Członka Klastra.
 15. Wszelkie koszty uczestnictwa w Klastrze każdy Członek Klastra ponosi we własnym imieniu. W przypadku wspólnych przedsięwzięć Klastra bądź jego poszczególnych Członków, uczestnictwo w nich, jak również koszty i źródła finansowania będą ustalane odrębnie, przy określaniu zasad realizacji tych przedsięwzięć i podpisaniu na tą okoliczność odrębnych umów.

PARTNERZY WSPIERAJĄCY KLASTER

 1. Status Partnera Wspierającego Klastra mogą uzyskać osoby prawne lub fizyczne — zarówno prowadzące jak i nie prowadzące działalności gospodarczej, jak również podmioty nie posiadające osobowości prawnej, z którymi współpraca w wybranych obszarach, a w szczególności w ramach poszczególnych przedsięwzięć i projektów realizowanych przez Partnerów Klastra, może przyczynić się do osiągania celów Klastra oraz zwiększania potencjału gospodarczego powiatu świdnickiego.
 2. O nadaniu statusu Partnera Wspierającego Klastra decyduje Koordynator.
 3. Status Partnera Wspierającego może zostać cofnięty pod warunkiem, że:
  a. został on pisemnie poinformowany, wraz z uzasadnieniem, przez Koordynatora Klastra, że jego dalsze funkcjonowanie w Klastrze jest niemożliwe lub niepożądane,
  b. wyznaczono mu termin nie krótszy niż 14 dni na ustosunkowanie się.
  c. [uchylony].
 4. Partner Wspierający Klastra nie ma prawa wyznaczenia swojego przedstawiciela do Rady Członków Klastra.

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KLASTRA

 1. Członkowie Założyciele Klastra i Jednostki Samorządu terytorialnego są wyłączeni od obowiązku opłacania składek i innych opłat administracyjnych. Rada Członków Klastra w drodze uchwały może innych Członków Klastra od obowiązku opłacania składek i innych opłat administracyjnych.
 2. Członkowie Klastra zobowiązują się do opłacania składek członkowskich lub innych opłat administracyjnych na potrzeby działalności klastra, przyjętych na podstawie propozycji Koordynatora w drodze głosowania zwykłą większością głosów Rady Członków Klastra.
 3. Brak opłaty składki i opłaty administracyjnej przez okres 3 miesięcy upoważnia Koordynatora do złożenia wniosku o wykluczenie Uczestnika z Umowy.
 4. Zbierane środki finansowe ze składek członkowskich i opłat administracyjnych będą dysponowane przez Koordynatora Klastra i przeznaczane na prowadzenie Biura Klastra i inne zobowiązania wynikające z realizacji zadań Klastra.
 5. Za wszelkie szkody poniesione przez osoby trzecie w związku z wykonywaniem przez danego Członka Klastra czynności powierzonych mu do realizacji przez Koordynatora, każdy Członek ponosi odpowiedzialność we własnym zakresie.
 6. (Uchylony)

PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI W KLASTRZE

 1. Decyzje dotyczące wykonywania zadań statutowych w Klastrze podejmuje Koordynator Klastra.

ZMIANY REGULAMINU

 1. Członkowie Klastra mogą zgłaszać pozostające w zgodzie z przyjętą przez Klaster wspólną strategią propozycje zmian Regulaminu z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.
 2. Zmiany, o których mowa w pkt. 1 powyżej, nie mogą być sprzeczne z postanowieniami ewentualnych umów o dofinansowanie projektów rozwoju Klastra.
 3. Regulamin Klastra może zostać zmieniony wyłącznie na wniosek większości 3/5 Członków Założycieli Klastra.

POUFNOŚĆ

Członkowie Klastra zobowiązują się do zachowania poufności wszystkich informacji handlowych, wartości typu know-how oraz innych informacji, które stały się znane w wyniku współpracy nawiązanej w ramach Klastra, które nie stanowią informacji publicznej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Członkowie Klastra odpowiadają wobec siebie wzajemnie za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z uczestnictwa w Klastrze na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Każdy z Członków Klastra ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie czynności podjęte przez siebie lub swój personel związane z realizacją powierzonego/powierzonych mu zadań wobec osób trzecich, w tym odpowiedzialność za straty poniesione przez osoby trzecie w związku z realizacją zadania/zadań powierzonego/powierzonych Członkom Klastra lub w związku z rezygnacją z członkostwa w Klastrze.

CZAS TRWANIA KLASTRA

Klaster zostaje powołany na czas nieokreślony.

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH SPORNYCH

 1. Spory mogące wyniknąć w związku ze współpracą w ramach Klastra Członkowie Klastra będą starali się rozwiązać polubownie.
 2. Jeżeli rozwiązanie polubowne sporu nie dojdzie do skutku, spór będzie rozstrzygał
Scroll to Top